Algemene voorwaarden Regiowerken v.o.f.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Regio¬werken v.o.f.
Regiowerken
Regiowerken v.o.f.
Site
de door Regiowerken op internet en ver¬zorgde en voor iedereen toegankelijke site www.westlandwerk.nl.
Dienst
het plaatsen van vacatures op de Site.
Overeenkomst
de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Regiowerken op grond waarvan Regiowerken Dienst(en) aan Opdracht¬gever ter beschikking stelt.
Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten, dan wel die gebruikt maakt van de Dienst.

Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Regio¬werken op Opdrachtgever.
2.2
Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schrifteli¬jk door Regiowerken zijn bevestigd.
2.3
Regiowerken heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande over¬eenkomsten van toepassing te verk¬laren.
2.4
Indien enige bepaling van deze Al¬gemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Re-giowerken zal dan een nieuwe bepal¬ing vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Gebruik Dienst

3.1
Opdrachtgever verstrekt aan Regio¬werken alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor Regiowerken voor een correcte uitvoering van de Dienst.

3.2
Indien de plaatsing van de vacature(s) voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgev¬er, bijvoorbeeld wanneer de vacature(s) inmiddels is/zijn vervuld, vervalt daar¬mee automatisch het recht op plaats¬ing voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1
De vermelde prijzen voor de Dienst zijn in Euro’s, exclusief BTW . De gehan¬teerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij Regiowerken.
4.2
Regiowerken brengt de Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De fac¬turen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de fac¬tuur vermelde betalingscondities.
4.3
Indien Opdrachtgever niet tijdig be¬taalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle kosten ter invordering, nadat de betreffende be¬talingstermijn is afgelopen, komen ten laste van de Opdrachtgever.
4.4.
Regiowerken behoudt zicht het recht de tarieven te herzien. Regiowerken zal een dergelijke tariefherziening min¬stens dertig (30) dagen van tevoren op de Site plaatsen. Indien Opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op de Site het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigden. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet binnen de genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt Opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1
De totale aansprakelijkheid van Regio¬werken wegens toerekenbare tekort¬koming in de nakoming van de Over¬eenkomst is beperkt tot vergoeding van direct schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Onder directe schade wordt uit¬sluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurte¬nis.
5.2
Regiowerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 5.3
Regiowerken en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortv¬loeiend uit het gebruik van de Site en/of Dienst door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-proble¬men. Opdrachtgever vrijwaart Regio¬werken voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materi¬aal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst, al dan niet ontwikkeld door Regiowerken ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Regiowerken.

6.2
Regiowerken zal Opdrachtgever vri¬jwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Regiowerken zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of mate¬rialen inbreuk maken op een in Neder¬land geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voor¬waarde dat Opdrachtgever Regiowerken onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechts¬vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van even¬tuele schikkingen, geheel overlaat aan Regiowerken.

Artikel 7 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Regiowerken onafhankelijke omstan¬digheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Regiowerken jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de na¬koming van verplichting in redelijkheid niet van Regiowerken kan worden ver¬langd. Regiowerken moet hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever.

Artikel 8 Beëindiging

8.1
Aan elk der partijen komt de bevoeg¬dheid tot ontbinding van de Overeen¬komst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gede¬tailleerd mogelijke schriftelijke inge-brekestelling waarbij een redelijke ter¬mijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
8.2
Regiowerken kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schrifteli¬jke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliqui¬deerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Regiowerken zal we¬gens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 9 Onderhoud

Regiowerken is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het sys¬teem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redeli¬jkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpass¬ingen of verbeteringen van het sys¬teem, zonder dat hiervoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Regiowerken ontstaat.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1
De overeenkomst tussen Regiowerken en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
10.2
De geschillen die tussen Regiowerken en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, dan wel naar aanleiding nadere over¬eenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van Rotterdam.